La Tierra vista desde el espacio

La Tierra vista desde el espacio

Hubble - Los confines del universo

Hubble - Los confines del universo

Secuencia de nubes mundial

Secuencia de nubes mundial

Mapa de altura y dirección de las olas

Mapa de altura y dirección de las olas

viernes, 8 de octubre de 2010

Important canvi de temps a partir de dissabte: Pluges fortes, tempestes, fenòmens severs i temporal de mar.

Bona nit,

Atenció a les previsions meteorològiques per les pròximes 24-48 hores, s'acosten canvis de temps molt importants a gran part del territori peninsular i a Catalunya. Demà a la tarda -vespre ens passarà un solc fred en alçada que porta un front fred associat molt actiu, el contrast entre la massa d'aire càlida nord- africana que tenim aquests dies i que està provocant temperatures molt altes per les dates i xafogor acusada i la massa d'aire freda procedent de l'Atlàntic, pot donar un còctel explosiu i provocar tempestes molt fortes. Anem per parts:


Dissabte a la tarda s'anirà acostant un solc fred en alçada, amb un front fred associat a la ciclogènesis explosiva Paula, que tenim a l’Atlàntic i que es situarà dissabte a l'oest de la Península Ibèrica. El solc fred porta associat temperatures de fins a -20ºC a 500Hpa (5.550m aproximadament) i molta humitat a 700Hpa (3.000m aprox.), que interactuarà amb l'ambient saturat que tindrem en superfície i capes baixes. Això ho podem veure reflectit ens els següents mapes sinòptics del model americà GFS, on podem veure variables com la pressió en superfície, el gepotencial, la temperatura a 500Hpa i a 850Hpa (1.550m aprox.).


1. Situació sinòptica (Pressió en superfície, geopotencial i temperatura a 500Hpa).


2. Situació sinòptica (Geopotencial i temperatura a 850Hpa).3. Humitat relativa a 700Hpa (3.000m aprox.) i geopotencial a 850 Hpa.
Al primer mapa es pot veure el contrast de masses d'aire amb temperatures diferents que tindrem i queda reflectida la separació de la massa d'aire càlida de la potent dorsal anticiclònica africana o subtropical i el solc fred en alçada procedent de l'Atlàntic. En aquest i en els altres mapes també es poden veure varies coses:

 1. La frontera entre la massa d'aire subpolar marítima (el solc fred) i la massa d'aire tropical continental (la dorsal càlida). Per tant serà al NE de la Península Ibèrica on el contrast entre les dues masses d'aire serà més important i on el front es reactivarà notablement quan entri en contacte amb la massa d'aire Mediterrània tant càlida i humida, amb vents del SE (xaloc) que aportaran molta humitat.

 2. Potent dorsal càlida sobre la Mediterrànies que alimenta al pont anticiclònic de bloqueig que hi ha situat entre Grenlàndia, Islàndia i la Península Escandinava, que afavoreix que les borrasques associades al front polar hagin de viatjar cap a latituds més baixes, en concret cap a la Mediterrània i la Península Ibèrica. 3. També podem contemplar la ciclogènesis explosiva Paula, ja més desgastada, degut a que mica en mica arribarà a la seva fase d'oclusió ja i quedarà reabsorbida en forma de solc a la profunda borrasca de Terranova. Però és important destacar que un cop ens creui el front fred s’aïllarà una massa d'aire freda sobre la vertical de la Península i es formaran ciclogènesis secundàries, que podrien complicar força el temps la setmana entrant.

 4. Al Mapa de temperatures a 850 Hpa (1.500m aprox.), podem veure la important massa d'aire càlida que tenim en nivells baixos de la troposfera, amb temperatures de fins a +15ºC a 1.500m. 5. A l’últim mapa podem veure la Humitat relativa a 700 Hpa (3.000m aprox.), així com el geopotencial a 850 Hpa, és a dir l'alçada a la que es troba la pressió de 850Hpa (s'ha d'afegir un 0 a l'escala de la dreta per passar-ho a metres). Com veieu, el solc fred anirà associat també amb una important massa humida procedent de l'Atlàntic, que ajudarà a la formació d'un gran sistema convectiu, amb pluges molt fortes.Si mirem amb lupa les temperatures que porta el solc fred associat, i utilitzem el mateix model GFS però ampliat amb més resolució, podem veure com en el seu centre tindrem valors entre els -19/-20ºC a 500 i Catalunya quedarà a la part davantera del solc, la zona més activa, també anomenada la zona d'atac. Recordem que els ascensos de masses d'aire predominen sempre a la part d’avantera dels solcs i és en aquesta part on les tempestes poden ser més fortes.
4. Situació sinòptica (Mapa d'isohipses i temperatura a 500Hpa). Model GFS.

Pel que fa als vents, tindrem en superfície vents de xaloc (SE), que aportaran humitat de la Mediterrània i vents forts del SW en alçada que afavoriran que les tempestes es desplacin de SW a NE, seguint el flux predominant en aquesta capa troposfèrica. Això ho podem veure en aquets mapes:

5. Vent a 10 m (Direcció i velocitat) i pressió atmosfèrica. Model GFS.6. Vent a 700Hpa (3.000m) (m/s) i geopotencials a 700Hpa. Model GFS.A continuació, podem veure diferents cartes sinòptiques de fronts, línies d'inestabilitat i pressió en superfície, per veure com el front fred que porta associada la ciclogènesis explosiva Paula escombrarà la Península, reactivant-se notablement a casa nostra.
7. Cartes sinòptiques (Pressió en superfície, Fronts i línies d'inestabilitat) de Met Office previstes per les 18h i les 00h de dissabte dia 9 d'octubre.Pel que fa als models de pluja, els que menys s'han de mirar, tots els models van molt carregats de pluges, en especial el GFS que adjunto a continuació. Alguns models mesoescalars com el WRF, no donen tanta pluja, al menys els acumulats no són tant espectaculars.8. Probabilitat de precipitació convectiva i acumulats en 3 hores.

A continuació, cal analitzar els diferents paràmetres d' inestabilitat que porta associada la situació i que seran els responsables dels possibles fenòmens severs que tindrem al NE Peninsular, en especial Aragó i Catalunya. Per això aniré analitzant alguns paràmetres convectius.

1. Forçament dinàmic:


En primer lloc, cal destacar que es tracta, com ja hem vist d'un solc fred en alçada, dinàmic i tèrmic i com tots els solcs freds, tenen una part activa, la zona davantera, que afavoreix els ascensos de masses d'aire, per forçament dinàmic. En el següent mapa podem veure les zones més favorables als ascensos d'aire, com podeu veure la zona d'ascensos coincideix amb la part de davant del solc fred.
Per saber interpretar aquest mapa, cal tenir en compte que la zona on els colors són groguenc i vermellosos i els valors són negatius (veure escala del mapa), són zones on els ascensos d'aire seran més favorables e importants.

2. Flotabilitat (CAPE J/Kg).


Pel que fa a la CAPE (Energia Convectiva Potencialment Disponible), cal destacar que serà molt abundant a l'àrea Mediterrània, degut a l'entrada d'aire fred en alçada y l'advecció del SE d'aire càlid i humit que tindrem en nivells baixos. Tindrem valors superiors a 2.500J/Kg, per tant amb aquests valors la possibilitat de tempestes fortes és molt elevada.

Cal tenir en compte, que la CAPE mostra la disponibilitat energètica de l'ambient per permetre el desenvolupament de moviments verticals (flotabilitat). Si les condicions d'humitat són favorables (como sembla que ho serà), es poden generar sistemes de precipitació convectiva.


Un altre paràmetre important que es mira en aquestes situacions, és el el LI (Lifted Index; ºC), és un paràmetre d'inestabilitat que té en compte la humitat i la temperatura a 950Hpa i a 500Hpa. Quant més negatius és aquest índex, major probabilitat de temps sever i de tempestes fortes. Aquests dos paràmetres es poden veure en aquest mapa del model americà GFS:

Com podeu veure, la inestabilitat serà molt acusada, amb lifted de fins a -7ºC i CAPE superiors als 2.500J/Kg. Pel que fa a la MLCAPE, però calculada pels primers mil metres (1km d'atmosfera), també tindrem valors molt elevats que denoten el potencial inestable de la situació, amb forts corrents d'aire ascendents que generaran tempestes molt fortes.


3. Cisalla i helicitat Relativa a la tempesta:


Pel que fa a la Cisalla vertical, és a dir la diferència d'intensitat i de direcció del vent amb l'alçada, veiem que tindrem valors de fins a 25 nusos de cizalla en nivells baixos (de 0 a 1km), el que intensifica la probabilitat de formació de tornados i mànegues marines.

També cal destacar, que la cisalla de la capa profunda (0-6km), molt útil per veure si les tempestes estaran organitzades, serà favorable a l'aparició d'un sistema convectiu, amb tempestes molt ben organitzades, ja que tindrem valors de fins a 40 nusos. En el mapa es pot veure perfectament, interpretat mitjançant isolínies en negreta. Els colors mostren la cisalla pròxima a la superfície (0-1km). Els valors es troben expressats en nusos (1 nus=0.51440m/s).
La Helicitat Relativa a la tempesta (SRH), també serà favorable a l'aparició de tempestes supercèl.lulars i tornados, ja que tindrem valors superiors a 150 m2/s2. Recordem que la helicitat relativa, com molt bé indica el seu nom mostra la possibilitat que les corrents d'aire ascendents adquireixin rotació, en especial la corrent principal de les tempestes. Si us fixeu tindrem valors de fins a 250m2/s2, inclús superiors en molts punts de Catalunya.4. Temperatura Potencial Equivalent (TPE) i Delta Theta-e.


La Temperatura Potencial Equivalent ens mostra la temperatura que una parcel·la d'aire tindria, si fos elevada fins a arribar a la saturació, tot el vapor d'aigua fos condensat i tornès sense transferència de calor o massa a la pressió de 1.000 Hpa. Això vol dir, que quant major sigui la temperatura potencial, més càlida estarà la parcel·la d'aire en comparació amb el seu entorn i més probabilitat tindrà d'arribar al NCE (Nivell de Convecció LLiure), per a desenvolupar una tempesta. Quan la TPE és superior a 40ºC, la inestabilitat és favorable. En el següent mapa del GF podem veure la TPE expressada en graus, malgrat que moltes vegades és expressada en graus Kelvin (ºK). Dissabte la TPE rondarà entre els 50 i els 60ºC i com es pot veure en el mapa, es veu clarament el front fred, recordem que quan passa un front fred la TPE disminueix.Pel que fa al Delta Theta-e, és a dir la diferencia de la TPE entre superfície i els 500Hpa, serà molt favorable a l'aparició de macroràfegues descendents de les tempestes.

5. Nivell de Condensació per Elevació (NCE) i Nivell de Convecció Lliure (NCL).Recordem que el nivell de condensació per elevació o nivell de condensació per ascensos, és l'estrat troposfèric a partir del qual les partícules o millor dir, les masses d'aire elevades pel forçament dinàmic del solc fred, es començaran a condensar i es començarà a formar el núvol. En termes més simples, ens indica l'alçada a partir de la qual es començaran a formar els núvols. Al mapa ho veiem representat mitjançant colors a l'escala de la dreta. En el cas de demà, el NCE estarà baix, per sota dels 500m en molts punts de Catalunya, per tant la probabilitat de mànegues o tornados serà molt elevada.

Respecte el Nivell de Convecció Lliure podríem dir, que és el nivell troposfèric en el qual la massa d'aire ascendirà sense cap tipus d'ajuda, és a dir, sense forçament dinàmic ni orogràfic, degut a que la seva temperatura serà més càlida que les masses d'aire del voltant. Aquest paràmetre es troba expressat mitjançant les fletxes. Quan les fletxes són grosses, vol dir que la diferencia entre el NCA i el NCL és superior als 1.500m, i quan les fletxes són primes, la diferencia entre ambdós paràmetres és de 500m. Doncs bé, per a que es produeixin grans desenvolupaments nuvolosos, és important que la diferència sigui superior als 1.500m, perquè el núvol adquireixi un major desenvolupament vertical. En el cas de demà, tindrem una diferència superior a 1.500m, per tant els núvols adquiriran gran desenvolupament vertical.


6. Massa D'Aigua Precipitable (MAP).Com podeu veure en aquest mapa, tindrem una massa d'aigua precipitable molt abundant, el que indica la possibilitat de forts aiguats. Recordem que la MAP és el contingut de vapor d'aigua d'un estrat de la troposfera que és susceptible de precipitar. En aquest cas, es tractaria de l'estrat que va de la superfície fins els 300Hpa (9.000m aprox.)PREVISIÓ:

Dissabte al matí, continuarem amb l'ambient molt ennuvolat i xafogós, tindrem força núvols baixos (Estrats (st) i estratocúmuls (sc)) arreu del territori català, més compactes al litoral i prelitoral. L’ambient estarà molt saturat d'humitat en nivells baixos, fins als 3.000m aproximadament. Es possible que es formin roines a qualsevol punt del territori i xàfecs orogràfics en punts de la cara sud del Pirineu i de les muntanyes litorals i prelitorals. Dominaran els vents de llevant (est), amb cops de vent de 30-40Km/h i puntualment 50km/h. Durant el matí, algun xàfec orogràfic als punts ja comentats pot deixar de 1 a 5 litres per metre quadrat.


Durant la tarda de dissabte s'anirà acostant el solc fred en alçada i el front que porta associat i començaran a aparèixer ruixats i tempestes per ponent, seran tempestes prefrontals, prèvies a l'arribada del front. Les temperatures màximes baixaran, però seguiran sent molt altes per les dates en les que ens trobem, amb valors de fins a 24-26ºC a ponent i entre els 20 y els 23ºC a la costa, prelitoral, Catalunya central. Al Pirineu es mantindran entre els 18-20ºC. La mar estarà molt alterada, amb temporal marítim moderat i onades de 3-4m d'alçada a la costa Brava i golf de Lleó.

Dissabte a la nit i matinada i matí de diumenge, entre les 21h de dissabte i les 12h de diumenge, ens creuarà el front amb tempestes molt fortes i organitzades, probablement, com ja he comentat a l’anàlisi tècnica es tracti d'un SCM (Sistema Convectiu Mesoescalar) movent-se de SW a NE, creuant tota Catalunya, amb fenòmens severs associats com Supercèl.lules, línies de turbonada, algunes pedregades i fins hi tot hi ha la probabilitat que es formi algun tornado i macroràfegues (downbursts) associades a les tempestes. Es tractarà d'un sistema convectiu molt ben organitzat i amb fenòmens de temps sever. Espero quantitats entre els 50 i els 80mm de forma general, malgrat que de manera local poden caure més de 100mm en llocs ben exposats als fluxos humits de component SW, com per exemple a la cara sud del Pirineu i punts de la serra prelitoral.

Durant la tarda de diumenge, encara persistiran les pluges a punts del nord i nord-est de Catalunya, en especial a les comarques de Girona, en canvi, per ponent i pel sud s’obriran clarianes amb vents de mestral i neteja ràpida de la nuvolositat. Per últim, comentar que desprès del front les temperatures baixaran notablement, les màximes es quedaran diumenge entre els 16-18ºC a l'interior, els 19-20ºC a ponent i entre els 20 i els 21ºC a la costa amb poca humitat i vents de mestral (NW).

Així doncs, el pronòstic és clar, molta atenció a la nit de dissabte a diumenge, podem tenir tempestes molt fortes i fenòmens de temps sever com forts aiguats, tornados, esclafits i pedregades, així doncs compte rieres, zones inundables i si es poden evitar els desplaçaments per carretera molt millor, ja que les tempestes seran especialment violentes.

Salutacions.

2 comentarios:

 1. Grandíssim i acurat-detallat anàlisi del que podia donar de sí la situació. Es nota que gaudeixes fent els anàlisis aquests i a més que en saps un munt.

  La única cosa que et vull comentar, és que sempre que es donen situacions similars a la que acabem de viure, el model aquest del que tan us refieu vosaltres(lightningwizard) a mí no m'és gens de fiar. Segons aquest model, sempre exagera i molt la severitat dels fenòmens previstos. A banda que no te en compte les correcions a l'alça o a la baixa dels indicadors d'inestabilitat que fan els models. I aquesta vegada ho ha tornat a fer. Segons la majoria de models poca possibilitat hi havia de fenòmens severs. Potser ràfegues de vent fortes o algun esclafit si que es veia com a probable, però no més.

  Consti que és una crítica al lightningwizard, no pas a tú, que repeteixo que admiro i molt la teva manera d'analitzar situacions.

  Salutacions!!

  ResponderEliminar
 2. Uno de los grandes y mejores ejemplos de como analizar unos mapas. Te felicito, sin duda :D

  ResponderEliminar